Vedtekter

Vedtekter

 

Vedtekter i Skjebergkilen Marinas Båtforening. Vedtatt på Årsmøtet 09.04.2002

 

§1

Vedtekter for Skjebergkilen Marinas Båtforening inndeles i 14 forskjellige paragrafer. Disse vedtektene er styrende for foreningens tilitsvalgte og medlemmer.

§2

Foreningens navn er Skjebergkilen Marinas Båtforening. Foreningen har sitt tilholdssted ved Skjebergkilens Marina AS.

§3

Foreningens formål er å arbeide for et sundt og godt båtmiljø, og en god båthavn med sikkert vakthold. Foreningen skal virke for medlemmenes felles interesser.

§4

Foreningens medlemsskap inkluderer ektefelle/samboer samt deres barn under 18 år. Kun èn stemme pr. familie.

§5

Årsmøtet bestemmer kontigentens størrelse. Medlem som står til rest med kontingent ved innkallelse til Årsmøtet, strykes som medlem.

§6

Skjebergkilen Marinas Båtforenings vedtekter kan kun endres på Ekstraordinært Årsmøte. Ekstraordinært Årsmøte kan innkalles med èn ukes varsel. På Ekstraordinært Årsmøte kan bare de saker som er grunn til innkallelsen behandles.

§7

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og Årsmøtets avgjørelser kan ikke overprøves.

§8 Årsmøtet

Årsmøtet bekjentgjøres i Aktivitets-kalender nr. 1 for gjeldende år. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars. Saker som medlemmene ønsker behandlet på Årsmøtet, må være styret ihende innen 3 uker før Årsmøtet. Årsmøtets dagsorden og saksdokumenter skal være medlemmene ihende èn uke før Årsmøtet.

 

Saksdokumenter som skal være medlemmene ihende èn uke før Årsmøtet:

Dagsorden Oversikt over foreningens eiendeler

Årsberetning Innkomne forslag

Revidert regnskap Valgliste

Revisors beretning

 

Andre saker enn dem som er ført opp på dagsorden, kan ikke tas opp til behandling.

 

Årsmøtet skal velge:

Ordstyrer

Protokollfører

Tellekorps

 

Årsmøtet skal behandle: Godkjenning av innkalling

Årsberetning

Regnskap

Innkomne forslag

Valg

 

Valg:

Leder.......................................................Velges for 1 år

Nestleder.................................................................2 år

Kassere...................................................................2 år

Sekretær..................................................................2 år

Styremedlem............................................................1 år

Varamann.................................................................1år

Andre tilitsmenn:

Revisor......................................................................2 år

Varamann for revisor.................................................2 år

Valgkomitè tre personer.............................................2 år

Leder av Fest- og arrangementskomite......................2 år

To medlemmer av Fest- og arangtskomiteen..............2 år

Ansvarlig leder for vaktordningen...............................2 år

 

Leder for vaktordningen og leder av Fest- og arrangementskomiteen har møteplikt i styret. Disse kan velges blandt styrets tilitsvalgte.

 

Skriftlig valg foretas dersom det er flere enn èn kandidat til et tilitsverv, eller når ett medlem forlanger det.

 

Revisor kan ikke velges blandt styrets medlemmer.

 

Alle beslutninger og valg gjøres ved simpelt flertall.

§9

Styret er beslutningsdyktig når fire styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. I dennes fravær innehar nestleder dobbeltstemme.

§10

For å kunne inneha styreværv eller andre tilitsværv, må medlemmene ha båt eller båtplass ved Skjebergkilens Marina AS.

§11

Alle informasjoner og møteinnkallelser skal utføres ved postforsendelse til medlemmene.

§12

Foreningens Aktivitets-kalender utstedes til medlemmene tre ganger pr. år.

Nr. 1 dekker Januar -Februar - Mars (med fastsatt årsmøtedato)

Nr. 2 dekker April - Mai - Juni

Nr. 3 dekker Oktober - November - Desember

Aktivitets-kalenderene skal gi medlemmene utfyllende informasjon om foreningens fremtidige aktiviteter i den aktuelle periode, samt gi all annen informasjon til medlemmene som kan være til deres interesse.

§13

Skjebergkilen Marina AS pålegger i sine vedtekter alle båteiere, som har båt ved Skjebergkilens Marina AS, å gå vakt.

Skjebergkilen Marinas Båtforening administrerer denne vaktordningen.

Vakten besørges til enhver tid av to personer over 18 år. Det skal utarbeides egen vaktinstruks.

Vaktlister sendes dem som skal gå vakt med minimum fire ukers varsel. Ansvarlig leder for vaktordningen velges på Årsmøtet.

§14

Ved opphør av Skjebergkilen Marinas Båtforening tilfaller foreningens kontanter og bankinnskudd Redningsselskapets stasjon og redningbåt ved Skjærhalden.